Centralno naručivanje pacijenata

Povijest psihijatrije

Odjel za psihijatriju Opće bolnice Varaždin započinje svoje postojanje god. 1967. kao kombinirani Neurološko-psihijatrijski odjel s 50 kreveta unutar Opće bolnice u Varaždinu i Psihijatrijska bolnica sa 150 kreveta u Bajnskim Dvorima 20 km kraj Varaždina. Vidi objavu u Varaždinskim vijestima broj 28, str. 12, 1967.god.

 

Na Psihijatrijskom odsjeku Neurološko-psihijatrijskog odjela liječile su se neuroze i psihoze koje nisu zahtijevale duže bolničko liječenje, alkoholni deliriji i druge organske psihoze, te somatske komplikacije u toku psihijatrijskih oboljenja. U psihijatrijskoj bolnici Bajnski Dvori tretirali su se kronični psihotični bolesnici, organske psihoze, psihoorganski sindromi, kronični alkoholičari i manji dio aziliranih psihijatrijskih bolesnika. 

 

Na Odjelu u Varaždinu radila su četiri neuropsihijatra od kojih se dvojica bave neurologijom, a dvoje psihijatrijom, dok im se kasnije pridružuju još dva neuropsihijatra koji se bave neurofiziologijom. U psihijatrijskoj bolnici rade četiri neuropsihijatra.  U Domu zdravlja u Varaždinu djeluje autonomna van bolnička psihijatrijska služba  zvana Dispanzer za mentalno zdravlje koji mijenja ime u Psihijatrijski dispanzer i počinje se baviti samo psihijatrijskom kazuistikom. U njemu rade dva neuropsihijatra, jedan socijalni radnik, jedan psiholog i dvije medicinske sestre. U Psihijatrijskom dispanzeru radile su ambulanta za psihoterapiju, za obiteljsku terapiju (prva takve vrste u Hrvatskoj), za alkoholizam, za psihoze, za dječju i adolescentnu psihijatriju. Pruža se oko 7000 usluga godišnje, a idejni začetnik, organizator i vodeći praktičar Psihijatrijskog dispanzera je bio Prim.dr.sc. Pavao Brajša, neuropsihijatar i psihoterapeut.   

 

Područje djelovanja u to vrijeme jest uža varaždinska regija od nekih 200 000 stanovnika (općine Varaždin, Ivanec, Novi Marof i Ludbreg).

 

God 1957. je ipak godina koju bi varaždinska psihijatrija i neurologija mogle nazvati nultom godinom. Između 1957. i 1961. god. Prof. dr. Puškarić, neuropsihijatrica dolazi jednom tjedno iz Zagreba i radi u Ambulanti za neurologiju i psihijatriju, u prostorima tadašnjeg Doma narodnog zdravlja. Vidi objavu u Varaždinskim vijestima broj 596., str.4,1957. Ambulanti gravitira oko pola milijuna građana (varaždinska regija, Čakovec s Međimurjem, Podravina i Hrvatsko Zagorje). U to vrijeme hospitalizacije se obavljaju u zagrebačkim bolnicama.

 

God. 1961. je druga prekretnica, jer u Dispanzeru za mentalnu higijenu radi prvi specijalist neuropsihijatar iz ovog kraja. To je Prim. Vladimir Nothig,, Tim u sastavu neuropsihijatar, medicinska sestra i socijalni radnik pruža vanbolničke usluge neurološkim i psihijatrijskim bolesnicima. Vode se protokoli i ambulantne povijesti bolesti, a uvode se i grupne metode liječenja. Broj usluga raste s 4000 na 8000 godišnje. Dispanzeru gravitira populacija od 300 000 ljudi.

 

God. 1978. dolazi do nove reorganizacije u jedinstvenoj neuropsihijatrijskoj službi: 20 postelja u Varaždinu, 30 postelja Odjelu za bolesti ovisnosti i 120 postelja Muškom i Ženskom psihijatrijskom odjelu u Bajnskim Dvorima. Psihijatrijski dispanzer prestaje postojati kao samostalni odjel, a van bolnički psihijatar s punim radnim vremenom više ne postoji. Svaki psihijatar je vezan uz bolničke krevete i ambulantu. Čitava Radna jedinica za neurologiju i psihijatriju formira se u okviru četiri odjela: Neurološki odjel u Varaždinu sa stacionarom i ambulantama, Psihijatrijski odjel u Varaždinu s bolničkim odjelom i ambulantama, Psihijatrijski odjel u Bajnskim Dvorima s bolničkim odsjecima i Alkohološki odjel u Bajnskim Dvorima s ambulantom u Varaždinu.

 

Voditelj neuropsihijatrijske službe od 1961. do 1982. god. je bio Prim.Vladimir Nothig, dr.med., neuropsihijatar. Glavna sestra kroz to vrijeme je bila Marija Golubić, viša medicinska sestra. 

 

1982. god. je ključna godina u povijesti razvoja varaždinske psihijatrijske službe, jer te godine se konačno odvajaju psihijatrijska i neurološka služba i osnovana je Radna jedinica za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Opće bolnice Varaždin. Ista je u svom sastavu imala van bolnički Polikliničko-konzilijarni odjel u Varaždinu,  Psihijatrijski odjel sa 120 kreveta i Odjel za alkoholizam s 30 kreveta u Bajnskim Dvorima.

 

 Između 1982. i 1995. god. voditelj tadašnje Djelatnosti za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu je Prim.dr.sc. Pavao Brajša, neuropsihijatar i psihoterapeut, neumorni erudit, bibliofil, pisac i organizator koji uvodi novu teoretsku paradigmu psihičkog poremećaja i psihijatrijskog bolesnika koju je nazvao sistemskom i cirkularnom odnosnom psihodinamikom i razradio u konkretni organizacijski oblik rada nazvan sveobuhvatnom psihijatrijskom zaštitom u zajednici odnosno Varaždinskim modelom sveobuhvatne psihijatrijske zaštite koji je cijenjen u zemlji i inozemstvu. To je doba u kojem se godišnje ostvaruje do 1 350 hospitalizacija i 17 500 pregleda u ambulantama. Varaždinske vijesti broj24,str.7,1982.god.

 

Za vrijeme Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj organiziran je u studenome 1991. god. Centar za krizna stanja koji je pokrivao rad sa pripadnicima oružanih snaga RH, mobiliziranim vojnicima, prognanicima i izbjeglicama i članovima njihovih obitelji.  U to vrijeme je radilo devet specijalista psihijatara, preko četrdeset medicinskih sestara i tehničara, dva psihologa, jedan socijalni radnik i drugo osoblje.

Glavna sestra Odjela od 1982. do 1993. god. bila je Jelena Baldauf, vms.

 

God. 1995. odlaskom Prim.dr.sc. Pavla Brajše u mirovinu voditelj Djelatnosti za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu postaje Prim.dr.sc. Ivan Krpan koji nastavlja tradiciju sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici.

 

Nova prekretnica u razvoju psihijatrijske službe u Varaždinu je preseljenje bolničkih kapaciteta u okvir varaždinske Opće bolnice dana 24. siječnja 2001. god., jer tada se i formalno objedinjuju do tada dislocirana psihijatrijska bolnička služba i vanbolnička služba u jedinstvenoj zgradi Odjela za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu OB Varaždin – Zgrada broj 4 OBV. Vidi Varaždinske vijesti broj2935, str   , 2001.god. Od nekada skoro 170 psihijatrijskih postelja ostale su 42 na tri psihijatrijska odjela (Muški psihijatrijski odjel, Ženski psihijatrijski odjel i Odjel za bolesti ovisnosti). Godišnje se obavi oko 1250 prijema u bolnicu i pregleda se oko 15 000 ambulantnih bolesnika. U okviru Polikliničko-konzilijarne službe radi Opća psihijatrijska ambulanta, Ambulanta za bolesti ovisnosti i Ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju. Osnovana je Dnevna bolnica za psihijatriju OBV i Dnevna bolnica za bolesti ovisnosti OBV (2003.god.).

 

Do godine 2008. na Odjelu za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu radilo je osam psihijatara, jedan klinički psiholog, jedan socijalni radnik, dva radna terapeuta, tri više medicinske sestre odnosno tehničara i dvadeset i osam medicinskih sestara i tehničara (SSS). Glavna sestra Odjela od 1993. god. je Bojana Krpan, vms.

 

U svibnju 2009. god. na Ženskom psihijatrijskom odsjeku uveden je video nadzor dijela odsjeka, a isto je kasnije ostvareno i na čuvanom traktu Muškog psihijatrijskog odsjeka. Time  se pojačao nadzor nad agitiranim, suicidalnim i delirantnim bolesnicima uz osuvremenjenje uvjeta rada na Psihijatrijskom odjelu.

 

Veliki izazov predstavlja daljnji razvoj i organizacijske promjene u Polikliničko-konzilijarnoj službi Odjela, jer psihijatrima je očito teško raditi samo s ambulantnim bolesnicima u današnja vremena kada osim „klasičnih“ psihičkih poremećaja u ambulantnoj praksi postoje tzv. socijalni slučajevi, problem nezaposlenosti, problem ocjene radne sposobnosti psihijatriziranih tjelesnih stanja i bolesti itd. Postoji također veliki broj osoba koje nisu psihijatrijski bolesnici u užem smislu riječi, a imaju velikih poteškoća u obiteljskom, profesionalnom ili sveukupnom funkcioniranju (osobe s poremećajem ličnosti, emocionalno nestabilne ličnosti i sl.).

 

Jedan od najvećih izazova će biti daljni razvoj alkohološke službe u Varaždinu koja ima dugu i neprekinutu tradiciju od 1974. god. kada je osnovan Odjel za bolesti ovisnosti OBV . Danas isti ima kao Odjel za psihijatriju – Ovisnosti OBV osam kreveta i pridruženu Dnevnu bolnicu od pet do deset mjesta. Ovisnosti  ostvaruju godišnje nekih dvjestotinjak prijema u bolnicu.

 

Dana 1. ožujka 2006. god. Obnovljen je Klub liječenih alkoholičara pod imenom Obiteljski klub Varaždin, a god. 2008. preimenovan u Udrugu zdravog življenja – Obiteljski klub Varaždinske županije, tako smanjivši prijašnju stigmu („alkoholičar“). Naročiti problem predstavlja alkoholna ovisnost kao komorbiditet kod duševnih bolesnika, osoba s PTSP-om, organskih bolesti i u okviru politoksikomanija. Psihijatrijska služba u Varaždinu treba se također suočiti s naletom suvremenih ovisnosti koje donosi razvoj tehnologije i tranzicijskih promjena društva. Zanimljivo će biti i praćenje potrebe uključivanja psihijatrijske teorije i prakse u problem nasilja u obitelji, u školi i u društvu, gdje psihijatri kao stručnjaci za mentalno zdravlje ne smiju ostati skrštenih ruku nego moraju dati svoj obol u multidisciplinarnom pristupu i sveobuhvatnoj skrbi za tu traumatiziranu populaciju (kako za žrtve nasilja, tako i počinitelje i sveukupni kontekst gdje se provodi nasilništvo). Time se jača uloga psihijatrije ne samo kao kurativne i rehabilitacijske discipline nego također i onog dijela koji nije manje važan, ali se ponekad stavlja u rezervu , a to je prevencija – prosvjećivanje, osvješćivanje, sprečavanje bolesti, traženje aktivnog partnera u zdravoj populaciji da bismo preduhitrili bolest.

 

2009.god. je bila godina većih promjena za Odjel za psihijatriju OBV, jer tada iz službe je otišla Mr.sc. Branka Lesjak, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija psihoterapije koja je otvorila Privatnu psihijatrijsku ordinaciju u Varaždinu. Iste godine službu je napustila i Aleksandra Turković, dr.med., spec. psihijatrije koja je otišla na Odjel za psihijatriju Županijske bolnice u Čakovcu. U međuvremenu je položila subspecijalizaciju za dječju i adolescentnu psihijatriju i radi uz redovni rad u ŽB Čakovec i honorarno u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije petkom poslije podne. Alma Kranjc, dr.med., spec. psihijatrije je također otišla iz naše službe, ali se vratila natrag i nastavila je s radom u okviru Odjela za psihijatriju OBV.

 

 

Dana 20.4.2010. Mr.sc. Zemira Medved, dr.med., spec. psihijatrije je položila ispit iz uže specijalizacije socijalne psihijatrije, tako da je služba postala bogatija za još jednog subspecijalistu socijalne psihijatrije uz Prim.dr.sc. Ivana Krpana, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije. 

 

Ladislav Gradečak, dr.med., spec. psihijatrije je položio ispit iz uže specijalizacije psihoterapije god. 2014.

 

Posljednjih nekoliko godina je obilježeno dolaskom i povratkom novih mladih kolegica i kolega koji su završili specijalizaciju iz psihijatrije.

 

Helena Međugorac, dr.med., spec. psihijatrije završava specijalizaciju psihijatrije u lipnju 2014.god., te ubrzo preuzima Odjel za psihijatriju – Muški OBV nakon odlaska Prim.dr.sc. Ivana Krpana, dr.med., spec,.psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije u zasluženu mirovinu dana 4.11.2014.god. Slijedeće godine dana 10.9.2015. specijalizaciju psihijatrije završava Duje Krstulović-Jelić, dr.med., spec. psihijatrije, te Maja Vincek, dr.med., spec. psihijatrije postaje s danom 11.11.2015.

Istog mjeseca s danom 23.11.2015.god. napušta nas odlaskom u mirovinu i Mr.sc. Štefica Deuš, dr.med., spec. psihijatrije, a dva mjeseca prije toga i dugogodišnja glavna sestra Odjela za psihijatriju OBV (od 1993. do 2015.) Bojana Krpan, prvostupnica sestrinstva.

 

Posljednjih godina prekinuli smo i dugogodišnju praksu obaveze nekolicine psihijatara da rade samo u ambulantnim uvjetima bez mogućnosti rada uz bolnički krevet na odjelu odnosno  u stacionaru. Primijetili smo da broj liječenih osoba  u ambulantama opada i da su potrebne promjene. Dolaskom novih mladih psihijatara uvedena je praksa rada svih psihijatara u ambulanti barem jednom tjedno, a dvije psihijatrice (Alma Kranjc i Maja Vincek) rade dva puta tjedno u Ordinaciji za psihijatriju OBV. Takav način rada omogućuje svim liječnicima psihijatrima praćenje vlastitih stacionarno liječenih bolesnika/ca dalje kroz ambulantu. Angažman svih raspoloživih liječnika kako kroz stacionarnu psihijatrijsku zaštitu tako i kroz ambulantni tretman onemogućava dulja čekanja na prve i kontrolne preglede u Ordinacijama za psihijatriju OBV.

 

Ukidanjem odsjeka unutar odjela Odjel za psihijatriju OBV funkcionira na tri razine koje su i fizički odijeljene tako da u Zgradi broj 4 Opće bolnice Varaždin postoji sljedeći raspored:

 

prizemlje – Odjel za psihijatriju – Muški OBV i Polikliničko-konzilijarna služba (Ordinacije za psihijatriju)

prvi kat – Odjel za psihijatriju- Ženski OBV i

suteren – Odjel za psihijatriju – Ovisnosti OBV.

 

Jedno vrijeme govorilo se o mogućem preseljenju psihijatrijske službe odnosno Odjela za psihijatriju OBV na neko novo mjesto, ali prema sadašnjim informacijama izgleda da se od toga odustalo. Čini se da nakon prvotne ideje o rušenju Zgrade broj 4 OBV ista će najvjerojatnije ipak biti energetski obnovljena iako u obnovu ne ulazi rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže koja je dotrajala i neadekvatna.

 

S druge strane svjedoci smo najavljenih odlazaka već gotovih liječnika psihijatara poglavito u inozemstvo odnosno odlazaka specijalizanata u druge ustanove u zemlji, a isto tako i suočavamo se sa starenjem i onemoćalosti dijela postojeće populacije medicinskih sestara i tehničara psihijatrijske službe. Više je nego jasno da se nalazimo u vrlo osjetljivom trenutku odnosno razdoblju, ali uvjereni smo da će varaždinska psihijatrijska služba izdržati sve potrese i krize koji joj prijete ili će joj prijetiti u nadolazećoj budućnosti.   

 

 

Povijesni prikaz treba zaokružiti i popisom svih voditelja Odjela za psihijatriju OBV:

 

 

Prim.dr.sc. Pavao Brajša, dr.med., spec. neuropsihijatrije, psihoterapeut –1982.god.do 28.2.1995.god.

 

 

 

Prim.dr.sc. Ivan Krpan, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije – 1.3.1995. do 15.3.2007.god.

 

 

 

 

Mr.sc. Nenad Horvat, dr.med., spec. psihijatrije – 16.3.2007. do 30.9.2008.god.

                                                                                      1.2.2010. do 15.12.2014.god.

 

 

 

 

 

 

Mr.sc. Zemira Medved,dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije – 1.10.2008. do 31.1.2010.god. i

                       16.12.2014.god. na dalje…

 

 

 

 

 

Varaždin, 6.12.2017.god.

 

Mr.sc.Zemira Medved, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305