Centralno naručivanje pacijenata

 

 

NAZIV PROJEKTA:

''Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin''

 

 

OPĆI CILJ PROJEKTA:

Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama.

Vlasnik zgrade primjenjuje na  zgradu planirane mjere energetske obnove s težnjom učinkovitog korištenja energenata, uz povećanje udjela OIE u ukupnoj energetskoj potrošnji s izravnim rezultatom utjecaja projekta  na troškovnu učinkovitost poslovanja prijavitelja koji će zahvaljujući ostvarenim uštedama moći usmjeriti neutrošena sredstva u nabavu medicinske opreme za liječenje pacijenata.  Upravo su i pacijenti OBV druga ciljna skupina ovog projekta, koji će izravan utjecaj projekta osjetiti kroz ugodniji bolnički prostor te bolju pristupačnost zgradi kroz instalaciju nove rampe za invalide i ljude smanjenje pokretljivosti. Neizravan utjecaj projekta na pacijente OBV akumulirati će se kroz vrijeme kako će se kroz uštede u poslovanju OBV moći osigurati još bolji i kvalitetniji uvjeti liječenja. 

SVRHA PROJEKTA:

Zgrada psihijatrije OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja očuvanja okoliša i energije. Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade psihijatrije te je svrha ovog projekta smanjenje potrošnje energije u zgradi provedbom mjera opisanih u glavnom projektu koje će rezultirati smanjenjem potrebne toplinske energije za 69,35%, smanjenjem primarne potrošnje energije za 85,94% te smanjenjem emisije CO2 za 87,56% na godišnjoj razini, u odnosu na stanje u studenom 2017.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta određuje se na 4.892.729,36 HRK.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c I: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 02. studenog 2017. do 01. studenog 2019. godine

 

O PROJEKTU 

Mjere kojima se postići unapređenje energetske učinkovitosti zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama, projektirane su glavnim projektom te se dijele na građevinske mjere, strojarske mjere te elektro mjere.

 Građevinske mjere podrazumijevaju obnovu ovojnice zgrade kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasada), toplinskom izolacijom tropa prema tavanu i poda neuređenog potkrovlja provjetravanog tavana te zamjenom dijela energetski neučinkovite stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije te isto tako uklanjanje balkona zgrade zbog prokišnjavanja i izrazito loših toplinskih karakteristika.

Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne vode korištenjem solarnih kolektora i visokoučinkovitog kondenzacijskog kotla te dizalicom topline.

Elektro mjere podrazumijevaju ugradnju novog učinkovitog sustava LED rasvjete uz sustav daljinskog mjerenja električne energije (ISGE sustav).

Sve navedeno će sukladno Elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade rezultirati smanjenjem potrošnje toplinske energije za 69,35% odnosno za ukupno 272.240,08 QH,nd, smanjenjem potrošnje primarne energije za 85,94% odnosno za 993.585,86 kWh/godišnje, te će se smanjiti emisija CO2 za ukupno 87,56%.

O PROJEKTU:

Mjere kojima će se postići unapređenje energetske učinkovitosti zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama, projektirane su glavnim projektom te se dijele na građevinske, strojarske te elektro mjere.

Građevinske mjere podrazumijevaju obnovu ovojnice kroz povećanje toplinske zaštite ovojnice postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasade),toplinskom izolacijom na podove provjetravanih neuređenih potkrovlja, postavljanjem izolacije na ravne krovove iznad grijanih prostora te zamjenom dijela dotrajale stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja, dizalice topline i pripreme potrošne tople vode solarnim panelima i plinskim kondenzacijskim kotlom.

Elektro mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava LED rasvjete uz sustav daljinskog mjerenja električne energije. Navedeno će, sukladno elaboratu racionalne upotrebe energije toplinske zaštite rezultirati smanjenjem potrebne toplinske energije za 69,35%, smanjenjem primarne potrošnje energije za 85,94% te smanjenjem emisije CO2 za 87,56% na godišnjoj razini, u odnosu na stanje u studenom 2017.

 

Socio-ekonomski aspekt projekta

Zgrada psihijatrije OB Varaždin izgrađena je prije 1968 godine, javne je namjene i njena funkcija uvijek je bila u službi pružanja zdravstvene djelatnosti. Zgradu na dnevnoj bazi koriste

djelatnici i pacijenti koji su manje pokretljivosti i/ili osobe s invaliditetom, za njih je predviđena rampa koja je armiranobetonska s nagibom 7,7%, a sve u svrhu adekvatne pristupačnosti zgradi.

 

Izvedivost

Projektom je planirano poboljšanje energetskih karakteristika zgrade psihijatrije OB Varaždin kombinacijom više različitih infrastrukturnih mjera kao što je i prikazano u glavnom projektu

energetske obnove. Mjere su planirane na način da osiguravaju optimalan balans između uloženih sredstava i koristi koje će se projektom postići, odnosno kombinacijom tih mjera rezultirat će maksimalnom vrijednošću koja se može ostvariti na uložena sredstva, uzimajući u obzir sva tehnološka, tehnička, financijska i vremenska ograničenja.

 

Tehničko/tehnološka analiza

Uvidom u stanje zgrade psihijatrije OB Varaždin, projektnu dokumentaciju te izradom tehničke dokumentacije utvrđeno je da su predložene mjere energetske obnove zgrade potrebne kako

bi se postigla učinkovita energetska sanacija. Svim predviđenim mjerama u ovom projektu doprinijeti će se vijeku trajanja zgrade obuhvaćene energetskom obnovom na sljedećih 50 godina.

 

Ekonomsko/financijska analiza

Obzirom da se u projektu ne pojavljuju nerealni zahvati i nepotrebni troškovi, odnosno vodeći se načelima racionalnog ulaganja i upravljanja zgradom, osigurana je financijska održivost predviđenih mjera energetske obnove prije svega, ostvarivanjem znatnih financijskih ušteda te također i racionalizacijom potrošnje energenata u zgradi psihijatrije OB Varaždin.

Realno je očekivati višestruki pozitivan utjecaj provedbe planiranog projekta na kvaliteti radnog prostora zdravstvenih djelatnika zgrade psihijatrije OB Varaždin, a naravno i korisnicima njihovih usluga kroz modernizaciju same zgrade i sustava gospodarenja energijom. Neposredne posljedice provedbe projekta očituju se u unapređenju energetske učinkovitosti, smanjenju klimatskih promjena kroz smanjenje emisije CO2. Sve to popraćeno aktivnostima informiranja i vidljivosti osigurat će da se podigne svijest korisnika zgrade i javnosti o prednostima i načinima racionalnog gospodarenja energijom.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Nenad Kudelić, dr. med., email: nenad.kudelic@obv.hr

Jasminka Begić, dipl. iur., email: jasminka.begic@obv.hr

 

 

POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi

Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Europska unija

 

ČLANCI O PROJEKTU

 

GALERIJA

 

 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305