Centralno naručivanje pacijenata

Djelomični ispravak natječaja za prijam u radni odnos radi upućivanja na specijalizaciju

25.07.2019

 

Opća bolnica Varaždin objavljuje

DJELOMIČNI ISPRAVAK NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 70. od 24. srpnja 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme  (m/ž) radi upućivanja na specijalizaciju:

„Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

-       zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

-       položeni stručni ispit

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Važeće Odobrenje za samostalan rad ili potvrda iz koje je vidljivo da je predan zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
 4. Domovnica
 5. Životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
 6. Ispis mirovinskog staža
 7. Popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka“

sada glasi:

„Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

-       zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

-       položeni stručni ispit za doktore medicine koji su upisali studij medicine prije 01. srpnja 2013. godine

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za doktore medicine koji su upisali studij medicine prije 01. srpnja 2013. godine
 3. Važeće Odobrenje za samostalan rad ili potvrda iz koje je vidljivo da je predan zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
 4. Domovnica
 5. Životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
 6. Ispis mirovinskog staža
 7. Popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka“

 

Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305