Centralno naručivanje pacijenata

Natječaj za prijam u radni odnos (m/ž) više izvršitelja

24.07.2019

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN                                       

Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“  broj 128/17.)  Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos (m/ž)

 

 

doktor medicine specijalist neurologije – jedan (1) izvršitelj - na neodređeno vrijeme

 

UVJETI :

 

-       VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologije

-       položen stručni ispit

-       položen specijalistički ispit            

-       odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta

-       potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-       uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz neurologije

-       važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih

 

 

doktor medicine specijalist infektologije – jedan (1) izvršitelj - na neodređeno vrijeme

 

UVJETI :

 

-       VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz infektologije

-       položen stručni ispit

-       položen specijalistički ispit            

-       odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta

-       potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-       uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz infektologije

-       važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

 

 

doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije – jedan (1) izvršitelj - na neodređeno vrijeme

 

UVJETI :

 

-       VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije

-       položen stručni ispit

-       položen specijalistički ispit            

-       odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta

-       potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-       uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i opstetricije

-       važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

 

doktor medicine specijalist gastroenterologije ili specijalist interne medicine, uža specijalizacija gastroenterologija – jedan (1) izvršitelj - na neodređeno vrijeme

 

UVJETI :

 

-       VSS integrirani sveučilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz gastroenterologije ili specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija gastroenterologija

-       položen stručni ispit

-       položen specijalistički ispit            

-       odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta

-       potvrdu ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-       uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz gastroenterologije ili  interne medicine, uža specijalizacija gastroenterologija

-       važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

 

medicinska sestra/tehničar – petnaest (15) izvršitelja - na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika

UVJETI:

-       SSS srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehničar 

-       položen stručni ispit, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege

-       odobrenje za samostalni rad Hrvatske komore medicinskih sestara

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       svjedodžbu o završenoj traženoj stručnoj spremi

-       uvjerenje o položenom stručnom ispitu, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinskih sestara/medicinskih tehničara opće njege

-       važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

 

prvostupnik/ca laboratorijske dijagnostike – jedan (1) izvršitelj – na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika

       UVJETI:

-       VŠS preddiplomski sveučilišni studij laboratorijske dijagnostike/stručni studij inženjera laboratorijske dijagnostike, prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike 

-       položen stručni ispit

-       odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore zdravstvenih radnika 

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu     i to:

-     diploma ili potvrda o završenoj traženoj stručnoj spremi,

   -     uvjerenje o položenom stručnom ispitu

   -     važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore zdravstvenih radnika

   -     domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

spremačica – šest (6) izvršitelja  - na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika

      UVJETI :

-       NKV

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       dokaz o završenoj osnovnoj školi

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu (Europass)

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

       kuhar – jedan (1) izvršitelj  - na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika

       UVJETI :

-       SSS ili KV kuhar/kuharica

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u preslici/originalu i to :

-       dokaz o završenoj traženoj stručnoj spremi

-       domovnica

-       životopis dostaviti u europskom formatu (Europass)

-       popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Ako za radno mjesto postoji potreba polaganja ispita radi stjecanja određenih znanja i vještina ili je to propisano posebnim propisima, radnika se može zaposliti na radno mjesto uz uvjet da ispit položi u roku od 1 godine od zasnivanja radnog odnosa, a u slučaju da radnik u navedenom roku ispit ne položi, može mu se otkazati ugovor o radu.

 Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin.

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin http://www.obv.hr/natjecaji/tekst-privole-uz-natjecaj/a971 ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene i priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14 i 39/18.) , uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Kandidati će biti pozvani na provjeru znanja. Vrijeme i mjesto provjere znanja objavit će se na web- stranici Opće bolnice Varaždin; www.obv.hr i na oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin. 

Odluka o odabiru kandidata objavljuje se na web-stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Varaždin.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“ , na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Ivana Meštrovića 1 u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj _______________________“  i „ne otvaraj“- obvezno je potrebno navesti za koji natječaj i koje se radno mjesto kandidati  javljaju.

Ukoliko se kandidat javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.    

                                                                                 

 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN                                                                                              

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305