Centralno naručivanje pacijenata

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) radi upućivanja na specijalizaciju

24.07.2019

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

            Na temelju članka  21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16.-ispravak i 6/17.), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije („Narodne novine“ broj 73/08.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.), Ravnatelj  Opće bolnice Varaždin raspisuje

                             N A T J E Č A J

                           za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme m/ž

                                  radi upućivanja na specijalizaciju

 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju iz:

-       anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – dva (2) izvršitelja 

-       dječje kirurgije – jedan (1) izvršitelj

-       fizikalne medicine i rehabilitacije – jedan (1) izvršitelj

-       gastroenterologije – četiri (4) izvršitelja

-       gerijatrije – jedan (1) izvršitelj

-       ginekologije i opstetricije – jedan (1) izvršitelj

-       hitne medicine – tri (3) izvršitelja

-       infektologije – tri (3) izvršitelja

-       internističke onkologije – dva (2) izvršitelja

-       kardiologije – dva (2) izvršitelja

-       kardiotorakalne kirurgije (smjer torakalna kirurgija) – jedan (1) izvršitelj

-       kliničke radiologije – tri (3) izvršitelja 

-       nefrologije – četiri (4) izvršitelja

-       neurologije – tri (3) izvršitelja

-       nuklearne medicine – dva (2) izvršitelja

-       oftalmologije i optometrije – jedan (1) izvršitelj

-       opće interne medicine – četiri (4) izvršitelja

-       patologije i citologije – jedan (1) izvršitelj

-       pedijatrije – pet (5) izvršitelja

-       psihijatrije – pet (5) izvršitelja

-       pulmologije – četiri (4) izvršitelja

-       reumatologije – jedan (1) izvršitelj

-       transfuzijske medicine –jedan (1) izvršitelj

-       urologije – jedan (1) izvršitelj

-       vaskularne kirurgije – (1) izvršitelj

 

 

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

-       zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

-       položeni stručni ispit

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Važeće Odobrenje za samostalan rad ili potvrda iz koje je vidljivo da je predan zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
 4. Domovnica
 5. Životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
 6. Ispis mirovinskog staža
 7. Popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanja specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

-       važeće odobrenje za samostalan rad,

-       prijepis položenih ispita na studiju,

-       potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

-       nagrada za vrijeme studija,

-       potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

-       popis objavljenih radova i kopije radova,

-       ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-       potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju iz:

 

-       medicinska biokemije i laboratorijske medicine – tri ( 3) izvršitelja

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

-       zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja magistar medicinske biokemije

-       položeni stručni ispit

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Farmaceutsko – biokemijskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Važeće Odobrenje za samostalan rad ili potvrda iz koje je vidljivo da je predan zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad
 4. Domovnica
 5. Životopis dostaviti u europskom formatu ( Europass )
 6. Ispis mirovinskog staža
 7. Popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanja specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

-       važeće odobrenje za samostalan rad,

-       prijepis položenih ispita na studiju,

-       potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

-       nagrada za vrijeme studija,

-       potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

-       popis objavljenih radova i kopije radova,

-       ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-       potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidati koji će obavljati poslove u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom ne mogu se primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17.) i Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istog Zakona – kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Varaždin za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web stranici Opće bolnice Varaždin te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Opće bolnice Varaždin.

Obrazac privole kao privitak natječaju nalazi se na web stranici Opće bolnice Varaždin  http://www.obv.hr/natjecaji/tekst-privole-uz-natjecaj/a971 ili u urudžbenom zapisniku Opće bolnice Varaždin. Bez uredno popunjene i priložene privole prijavi na natječaj, prijava će se smatrati neurednom i nepotpunom i ista će se odbaciti.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13.,152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14 i 39/18.) , uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Općoj bolnici Varaždin u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se razmatrati niti će pristupnici biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.).

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.)  izbor specijalizanta će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Varaždin (www.obv.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u zatvorenoj kuverti,    s naznakom „Prijava za natječaj za izbor _____________________________“, na adresu: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovićeva 1, 42 000 Varaždin.

 

 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća bolnica Varaždin

Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin
Tel: +385 42 393 000
e-mail: bolnica@obv.hr

Služba za plućne bolesti TBC Klenovnik

Klenovnik 1
42 244 Klenovnik
Tel: +385 42 390 200
Fax: +385 42 763 316

Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof

Varaždinska 2,
42220 Novi Marof
Tel: +385 42 406 201
Fax: +385 42 205 305